Warsztaty "Sytuacje intymne w pracy wychowawczej"

2017-03-16 13:46

Centralna Szkoła Instruktorska i Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Kieleckiej zaprasza na warsztaty "Sytuacje intymne w pracy wychowawczej"

Warsztaty skierowane są do pełnoletnich instruktorów ZHP, a ich celem warsztatów jest przygotowanie instruktorów do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego w codziennej pracy wychowawczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2017 poprzez wypełnienie zgłoszenia https:// gkzhp-my.sharepoint.com/ personal/ewa_sidor_jpt_zhp_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=7MqTZJ2Q%2Fb73rGezCMBoiJsesbXz021zVFSG3TD6HyM%3D&docid=1_137bec1ba6ae6463d81969b0b37fe4f78&wdFormId=%7BCAF80808-171D-4936-831F-27FB951E759A%7D

Wpisowe w wysokości 20 zł dla instruktorów Chorągwi Kieleckiej ZHP i 50 zł dla instruktorów spoza Chorągwi Kieleckiej ZHP, należy wpłacić do dnia 10.04.2017, po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów o zakwalifikowaniu się na warsztaty. Dane do przelewu zostaną przesłane z informacją o zakwalifikowaniu się na warsztaty. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają instruktorzy chorągwi gospodarza.

Organizatorzy zapewniają: nocleg na łóżkach (nie potrzebne są śpiwory), pełne wyżywienie i materiały dla uczestników.

Warsztaty odbędą się w Kielcach w terminie 21-23 kwietnia 2017.

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu z komendantką warsztatów Ewą Sidor pod adresem ewa.sidor@jpt.zhp.pl

ZAPRASZAMY!

hm. Emilia Molska odeszła na Wieczną Wartę

2017-03-16 13:45

Dnia 14 marca 2017 r. odeszła na wieczna wartę hm. Emilia Molska. Urodziła się 14 lipca 1932 r. w Ręcznie. Instruktorka Chorągwi Kieleckiej ZHP i Hufca Kazimierza Wielka. Delegatka za Zjazd ZHP w latach: 1964, 1966, gość V Zjazdu ZHP w 1973, członkini Komendy Chorągwi w latach 1969 - 1974, Rady Chorągwi i Prezydium, członkini Rady i Komendy Hufca w Kazimierzy Wielkiej, komendantka wielu obozów i kursów, twórczyni Klubu "Hades", autorka wielu ciekawych tekstów i wystąpień, wspaniały pedagog i przyjaciel. Związana z Operacjami Harcerskimi: "1001 Frombork" i "Bieszczady - 40". Odznaczenia i wyróżnienia m.in.: Honorowa Obywatelka Fromborka /1973/, Zasłużona Bieszczadom /1976/, Zasłużony Działacz Kultury /1973/, Złota Odznaka ZNP /1975/, Medal 1100- lecia ZNP /2005/, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej /2010/,  Krzyż Kawalerski OOP /1975/,  Złoty Krzyż Zasługi /1975 /, Medal KEN / 1977/, Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" /1986/.   

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą Żałobną w dniu 18 marca 2017 o godzinie 9:00 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 15-go Stycznia 24. 

Dalsza część uroczystości pogrzebowych odbędzie się o godzinie 14.30 w kościele św. Stanisława w Ręcznie k/Piotrkowa Trybunalskiego, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Zlot Chorągwi „Powrót do korzeni” w Tokarni Odznaka Chorągwiana "Jodła"

2017-03-01 15:03

Zlot ZHP Chorągwi Kieleckiej „Powrót do korzeni” i Odznaka Chorągwiana „Jodła”

Drodzy drużynowi w Wasze ręce oddajemy pierwszy Biuletyn Informacyjny Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej „Powrót do korzeni” oraz Regulamin Odznaki Chorągwianej „Jodła”.

Zlot Chorągwi „Powrót do korzeni” w Tokarni

Proponujemy Wam wspólną wyprawę do tego, co stanowi podstawę ruchu harcerskiego i z czego czerpiemy energię do pracy. Razem powrócimy także do korzeni naszej tradycji i tożsamości kulturowej, czemu będzie sprzyjała lokalizacja Zlotu. Spotykamy się w miejscu szczególnym - Parku Etnograficznym w Tokarni - Muzeum Wsi Kielec­kiej. Wszystkich Was serdecznie zapraszamy i namawiamy do rozpoczęcia przygotowań już teraz.

Termin: 15-17 września 2017 roku

Miejsce:  Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Szczegółowe informacje na temat Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej „Powrót do korzeni” zawarte są w Biuletynie Informacyjnym Zlotu nr 1.

Odznaka Chorągwiana „Jodła”

Nieodłącznym elementem Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej jest zdobywanie Odznaki Chorągwianej „Jodła”. Celem jej zdobywania jest kształtowanie wśród świętokrzyskich harcerek i harcerzy postaw obywatelskich przez przybliżenie postaci Stefana Żeromskiego – bohatera ZHP Chorągwi Kieleckiej, poznanie swojego miejsca zamieszkania, jego historii, tradycji i zabytków, a także poznanie ciekawych osobowości „Małych Ojczyzn”, realizację działań społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej. 

Od tego roku Odznaka będzie zdobywania w systemie trzystopniowym:

2017 – Odznaka brązowa

2018 – Odznaka srebrna i brązowa

2019 – Odznaka złota, srebrna i brązowa

Termin zgłoszeń: 1-31 marca 2017 roku

Termin realizacji: 1 marca-15 sierpnia 2017 roku

Termin przesłania sprawozdania z realizacji zadań:  18 sierpnia 2017 roku

Szczegółowe informacje na temat Odznaki Chorągwianej „Jodła” zawarte są w Regulaminie oraz Zadaniach na rok 2017.

Ankieta zgłoszeniowa znajduje się pod linkiem:

ANKIETA

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

tel. 41 344 65 55

e-mail: zlot2017@kielecka.zhp.pl

https://www.facebook.com/ChKieleckaZHP  

59. Harcerski Rajd Świętokrzyski

2017-02-28 15:54

Zapraszamy na 59 Harcerski Rajd Świętokrzyski

Druhny i Druhowie !

Wiedźma – stara jędza z pypciem na nosie, posiadaczka czarnego, wyleniałego kocura i domku stojącego na kurzej łapce. Ze znającą się na tworzeniu magicznych mikstur z ziół, żabich odwłoków oraz strupów nietoperza, szamanką kojarzy się jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element. To miotła, na której posępna czarodziejka zwykła latać.

Od niepamiętnych czasów folklorystyczne podania mówią o wiedźmach, które za środek transportu obrały sobie swoje sękate miotły. Jako że leciwe szamanki mogły przecież zaczarować każdy inny przedmiot i uczynić z niego swój latający pojazd, z jakiegoś powodu wybór padł na coś tak przyziemnego jak zapyziały badyl z pękiem, związanych sznurkiem, brzozowych zasuszonych gałązek. Czyż nie lepiej w tej roli sprawdziłby się dębowy stół, miękka poduszka, czy drzwi od stodoły? Przy tych ostatnich, smętna miotła wyglądałaby niczym Trabant przy Maybachu.

Nikt nie zaprzeczy, że Ziemia Świętokrzyska od wieków owiana jest legendami, w których prym wiedzie czarownica. Maskotką naszego regionu jest natomiast Baba–Jaga. Powstaje więc pytanie: czy czarownica i Baba–Jaga czymś się od siebie różnią? W dzisiejszym języku potocznym raczej nie. Obie „panie” kojarzą się ze złośliwą lub brzydką kobietą, wiedźmą, jędzą. A jak to było w przeszłości?

Ale nie zdradzajmy wszystkiego…

Zapraszamy na 59–ty Harcerski Rajd Świętokrzyski do „Krainy Latających Mioteł”

Nie może Was zabraknąć !

Czekamy !

Regulamin: http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/index.php/informacje/
Formularz zgłoszeniowy: http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/index.php/zgloszenie/

Harcerska Akcja Zimowa 2017

2017-01-02 09:07

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Zimową informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku".

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.
 2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

 • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie)
 • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)"

Poniżej załączamy treść ustawy i rozporządzenia MEN oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Ponadto w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

pełnomocnik HALiZ

phm. Jan Daranowski

Aktualna instrukcja HALiZ oraz obowiązujące wzory dokumentów.

Biuro Chorągwi nieczynne

2016-12-06 10:01

Informujemy, iż w dniu 23 grudnia 2016 r. Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej jest nieczynne.

Kurs podharcmistrzowski 2016

2016-09-19 22:03

Przyszli PODHARCMISTRZOWIE, 

Zapraszamy Was na organizowany przez
ZKK Chorągwi Kieleckiej

KURS PODHARCMISTRZOWSKI
„W CHMURACH…”

Kurs podharcmistrzowski to moment przełomowy w działalności instruktorskiej. Kończy się czas odtwarzania tego co nam znane, a rozpoczyna się czas kreowania rzeczywistości całkiem od nowa.

 

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób które:
• Minimum realizują próbę podharcmistrzowską
• Chcą osiągnąć wyższy poziom kompetencji instruktorskich i społecznych
• Nie boją się wychodzić poza schemat i odkrywać wciąż nowych przestrzeni
• Chcą stać się motorem napędowym dla swoich harcerskich środowisk

Kiedy?
I Zjazd – 28 – 30 października 2016

II Zjazd – 10 – 13 listopada 2016

Miejsce
Góry Świętokrzyskie - dokładne miejsce zostanie podane przy zgłoszeniu

Wypełnioną ankietę aplikacyjną w formie elektronicznej należy przesłać na adres: zkk@kielecka.zhp.pl do 10 października 2016 roku.

 

Serdecznie zapraszam

hm. Wojciech Wychowaniec HR
Komendant Kursu

#zdrowyDRUH

2016-09-16 13:04

Ruszyła kolejna edycja #zdrowyDRUH - tym razem dla całej Chorągwii Kieleckiej.

Zbieramy kilometry i spalone kalorie, motywujemy się wzajemnie i pokazujemy, że warto ruszyć się z domu aby zadbać o swoje serce i stawy.

Do wygrania nie tylko zdrowie i kondycja fizyczna ale także nagrody rzeczowe.

Zapraszamy wszystkich harcerzy, harcerki, zuchy i seniorów do wzięcia udziału w tej zabawie. Promujcie naszego "zdrowego druha" i dzielcie się swoimi osiągnięciami.

Szczegóły akcji w regulaminie oraz na FanPage https://www.facebook.com/zdrowyDRUH/

phm. Jacek Ołowiak
#zdrowyDRUH

Kurs nauczycieli drużynowych Berek2

2016-09-12 12:11

Serdecznie zapraszamy
na Kurs nauczycieli drużynowych Berek2

Szkolenie instruktorskie jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego dla pedagogów już pracujących z dziećmi w grupach harcerskich i zuchowych.

Szkolenie jest skierowane także do osób z wykształceniem pedagogicznym, które chciałyby  w niedługiej przyszłości wejść w rolę harcerskiego instruktora i poznać tajniki harcerskiego świata. W szkoleniu może wziąć także udział każdy, pełnoletni instruktor ZHP chcący podciągnąć swoją wiedzę z zakresu pełnienia roli drużynowego. Forma i program szkolenia jest dostosowana do osób dorosłych i w takim gronie będzie się odbywać. Działalność w organizacji pożytku publicznego, jakim jest Związek Harcerstwa Polskiego, daje wiele satysfakcji i pozwala na uwolnienie młodzieńczego zapału do pracy z dziećmi - jaki towarzyszy każdemu pedagogowi.

Podstawowe informacje:

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników kursu do podjęcia oraz pełnienia funkcji drużynowego poprzez:

 • zapoznanie uczestników z wybranymi metodykami, stosowanymi w harcerstwie;
  • zachęcenie kursantów do stosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą Harcerskiego Systemu Wychowawczego;
  • motywowanie przyszłych drużynowych do aktywnej działalności w szeregach ZHP;
  • rozbudzanie w uczestnikach chęci do samorealizacji i rozwoju instruktorskiego;
  • integracja środowisk instruktorskich Chorągwi Kieleckiej .

Termin kursu:

zjazd            24-25 września 2016 r.

zjazd            8-9 października 2016 r.

zjazd            22-23 października 2016 r.

Odpłatność:

 • 180 zł. - dla osób z chorągwi Kieleckiej
 • 200 zł. - dla osób spoza Chorągwi Kieleckiej

Jest to opłata jednorazowa za cały kurs. Cena uwzględnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz pamiątkowy upominek.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 20 września 2016r na konto: ZHP Chorągiew Kielecka nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 tytułem: Dodatkowa składka zadaniowa – Berek2

Warunki udziału w szkoleniu:

 • stopień instruktorski ZHP lub wykształcenie pedagogiczne
 • pełnoletniość
 • wypełnienie oraz przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2016 r. na adres

biuro@kielecka.zhp.pl dokumentów:

 • ankiety aplikacyjnej wraz ze zgodą Komendanta Hufca/ Chorągwi/ Dyrektora Szkoły, na udział w kursie;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie;

Poniżej znajdziecie regulamin i kartę zgłoszeniową do udziału w kursie.

Manewry ZHP Chorągwi Kieleckiej

2016-08-23 08:03

W dniach 16-18 września swidzimy się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie odbędzie się kolejna – czwarta – edycja Manewrów ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Przed nami pierwszy etap zgłoszeń, który potrwa do 7 września. Już teraz mogą się zgłaszać zainteresowane Patrole - uruchomiony został formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/ZYLnMyt7UFKwDRqL2

O wszystkim, co będzie działo się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, informujemy na bieżąco na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1229776123740587

A będzie się działo! Już teraz spodziewamy się ogromnych emocji,zaciętej, lecz zdrowej rywalizacji i wielu niezapomnianych wspomnień. Do zobaczenia niebawem!

Kontakt: kielecka@zhp.pl