Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Listopad 2011

VIII zebranie Rady Naczelnej ZHP - SKŁADKA ZHP

2011-11-15 11:01 przez Michał Miernik

"... 

Rada odniosła się do projektów uchwał dotyczących składek członkowskich oraz kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012.

Po dyskusji zdecydowano, że w sprawie dwóch projektów składkowych wniesionych przez Główną Kwaterę, jak również wizji nowej składki zaprezentowanej przez wiceprzewodniczącego ZHP hm. Rafała M. Sochę, zebrane zostaną opinie z komend hufców i komend chorągwi. Rada Naczelna zajmie się składkami na swoim następnym zebraniu w grudniu br. Wtedy też zatwierdzony zostanie budżet Głównej Kwatery na rok 2012. ..."

hm. Halina Jankowska

sekretarz Rady Naczelnej ZHP

 

Harcerski Ośrodek Doskonalenia Instruktorów

2011-11-15 09:09 przez Michał Miernik

HODI  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Instruktorów zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kurs kwalifikacyjny przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa będą prowadzić zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Kurs  organizowany będzie w dwóch cyklach sobotnio-niedzielnych zakończonych testem i egzaminem praktycznym

Koszt kursu: 300,00 PLN

 

Zgłoszenia przyjmowane będą pod  numerem tel. 413446555, 502269503

do dnia 5 grudnia 2011

 

Kurs zorganizowany będzie w siedzibie HODI w Kielcach ul. Pańska 1A lub w zależności od potrzeb w siedzibie zainteresowanych.

 

Kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

Koszt kursu wynosi 60,00 PLN od osoby,

w przypadku organizacji kursu dla grup zorganizowanych  -  400,00 PLN

 

Kurs organizowany jest w Kielcach lub w zależności od zapotrzebowania w siedzibie zainteresowanych osób.

Kadrę kursu stanowi wykwalifikowana kadra

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie HODI w Kielcach ul. Pańska 1A  lub pod numerem telefonu: 413446555 lub 502269503,

 

Czas trwania:

 

Kurs składa się z 5 modułów, łącznie 4,5 h + przerwy kawowe.

 

 

Zaliczenie:

 

Zaliczenie kursu odbywa się poprzez wypełnienie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań, gdzie każde pytanie stanowi 2%. Do zaliczenia części teoretycznej wymagane jest uzyskanie 52% poprawnych odpowiedzi.

 

Zaliczenie części praktycznej odbywa się na podstawie zaliczenia, części praktycznej w poszczególnych modułach, oraz zaliczenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej na fantomie.

Warsztaty dla członków KSI i opiekunów prób instruktorskich.

2011-11-02 09:32 przez Michał Miernik

 

Program szkolenia obejmuje aktualne dokumenty związkowe dotyczące pracy z kadrą oraz działania KSI, sposób tworzenia indywidualnych prób instruktorskich, rolę opiekuna próby.

Termin: 11 grudnia 2011:  9.00 - 18.00
Miejsce: Kielce
Koszt: 15,- zł, płatne na konto hufca lub w dzień warsztatu.

Organizator: ZKK Hufca ZHP Kielce-Południe
Uczestnicy: instruktorzy posiadający conajmniej otwartą próbę na stopień podharcmistrza.

Zgłoszenia w postaci ankiet aplikacyjnych kierować na adres ksztalcenie@kielcepoludnie.zhp.pl w temacie wiadomości wpisując "Warsztat KSI".
Ankieta dostępna na stronie www.kielcepoludnie.zhp.pl w dziale do pobrania.

Czuwaj!

phm. Łukasz Kordyzon