Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Marzec 2014

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 r.

2014-03-24 15:30 przez Michał Miernik

Druhny i Druhowie


Wydział Pozyskiwania Środków ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje o warunkach, dot. konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku".  Konkurs ogłoszony został w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2014 z 18 marca 2014 roku.


W razie dodatkowych pytań dotyczących opracowywanego wniosku prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail: skarbnik@kielecka.zhp.pl. Termin złożenia ankiet aplikacyjnych przez Hufce upływa z dniem 4 kwietnia 2014 roku - godz. 16:00.

 

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione we wniosku o dotacje. 

 

Informacja szczegółowa w dniu dzisiejszym została przesłana do Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej w formie elektronicznej.

Czuwaj

phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej

KONKURS NA SATUETKE JODŁY

2014-03-19 15:01 przez Michał Miernik

W związku z nadchodzącym 41 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalem Kultury Młodzieży Szkolnej - Kielce 2014, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej hm. Dariusz Bińczak ogłasza Konkurs na wykonanie projektu statuetki „Jodła”, która jest wręczana laureatom Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.


Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, m.in. artyści, studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych w Polsce. Stworzenie projektu statuetki przyznawanej przez ZHP Chorągiew Kielecką, organizatora festiwalu, jest okazją do zaprezentowania swoich nowatorskich pomysłów w połączeniu z wymaganą funkcjonalnością rozwiązań.

Termin składania prac wraz z wymaganą dokumentacją upływa 18 kwietnia 2014 r. (godz. 16.00)

REGULAMIN

Wieści z drugiego spotkania Rady Naczelnej

2014-03-19 13:58 przez Michał Miernik

Podczas drugiego spotkania Rady Naczelnej,15 i 16 marca rozpoczęła się praca w komisjach. Po raz pierwszy  odbyły się dopuszczone Regulaminem Rady telekonferencje. Roboczy zespół komunikacji RN ustali sposób informowania środowiska instruktorskiego o bieżących działaniach. Przygotowując się do podejmowania istotnych dla organizacji decyzji szczególny nacisk kładziony będzie na tzw. szerokie konsultacje „W kręgu Rady”, podczas których wraz z instruktorami w swoich chorągwiach wypracowywane będą najlepsze rozwiązania. Ponadto trwają prace nad publicystyczno-informacyjno-poradnikową częścią nowej odsłony strony ZHP – „W kręgu Rady”, którą Rada Naczelna będzie redagować.

 

Koncepcja ZHP w Statucie
9 marca zaczęła pracę Komisja Statutowa pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego hm. Mariana Antonika, w której będzie pracowało, jak się okazało po Zjeździe, aż 5 członków Rady. W związku z tym rozpoczyna się cykl dyskusji w kręgu Rady, na których RN wspólnie wypracowywać będzie koncepcję działania Związku. Finalne rozwiązania przekazane zostaną pod rozwagę Zespołu Statutowego i instruktorów naszej organizacji. Zachęcamy wszystkich instruktorów do merytorycznej dyskusji i zgłaszania propozycji.

 

Gdzie są problemy metodyczne i jak im przeciwdziałać?
Jeszcze przed zebraniem Rady komisja ds. wsparcia drużynowych, po otrzymaniu materiału metodycznego wypracowanego przez zespół GK ZHP kierowany przez hm. Emilię Kulczyk-Prus, opracowała szereg tez do rozważenia. Tezy te miały być punktem wyjścia do przyjęcia kierunków zmian metodycznych. Wiążącą decyzję w tym zakresie Rada podejmie w październiku 2014 r. Obrane kierunki zmian metodycznych staną się podstawą do wypracowania konkretnych zapisów. Przedyskutowane zostały przyczyny błędów metodycznych w działaniu drużyn. Warto oddzielić problemy wynikające z braku rozumienia celu i sposobu działania poszczególnych elementów metody od problemów wynikających z dezaktualizacji konkretnych zapisów w opisie metodyk lub sugerowanej przez drużynowych potrzeby zmiany czy uzupełnienia. Odrębną grupę poprawek metodycznych stanowi werbalizowana potrzeba zmian np. w zakresie nazw stopni. To była pierwsza plenarna dyskusja w tej kadencji na ten niezwykle ważny temat, ale zapewne nie ostatnia. W efekcie prac powstaną zalecenia do poszczególnych zmian metodycznych.

 

Jaki mamy pomysł na starszyznę w organizacji
Komisja ds. pracy z kadrą przeprowadziła dyskusję plenarną na temat tez do ogólnozwiązkowej dyskusji o starszyźnie. Wkrótce członkowie RN rozpoczną spotkania w swoich chorągwiach, których celem będzie rozstrzygnięcie koncepcji pracy z tymi dorosłymi w organizacji, którzy ukończyli 21 rok życia i nie pełnią funkcji instruktorskich. Dyskusja podczas zebrania Rady była burzliwa i ciekawa, więc zapewne i chorągwiane rozważania pokażą szerszy obraz  instruktorskiego punktu widzenia na tą sprawę. Gorąco do nich zachęcamy wszystkich instruktorów.

 

Kierunki działania GK ZHP
Główna Kwatera ZHP złożyła do Rady Naczelnej projekt uchwały o kierunkach działania na rok 2014. W wyniku dyskusji projekt został nieznacznie zmodyfikowany. Nad kierunkami pracy na rok 2015 chcielibyśmy rozmawiać pod koniec 2014 r., tak by już od początku roku można je było realizować.

 

Pamiętajmy o wyborach
Wkrótce wybory do Parlamentu Europejskiego. Komisja ds. społecznych zainicjowała dyskusję o wadze zaangażowania instruktorów w realizację zarówno czynnego, jak i biernego prawa wyborczego. Dyskusja toczyła się wokół pytania: co jest potrzebne dzisiejszej polskiej młodzieży, by mogła w pełni realizować swój potencjał i rozwijać swoje możliwości we własnym kraju. 

 

W razie potrzeby służę niezbędną informacją.

hm. Piotr Wychowaniec  


Tekst opracowała: hm. Jolanta Kreczmańska

Jamboree 2015 - Są jeszcze wolne miejsca!

2014-03-18 09:37 przez Michał Miernik

tl_files/Download/Imprezy/Jamboree-2015-ogloszenie.png

Sprawozdanie Merytoryczne Hufca z działalności Pożytku Publicznego za 2013 rok

2014-03-11 11:12 przez Michał Miernik

Druhno Komendantko, Druhu Komendancie


Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Komendy Hufców oczekiwaniom, dotyczącym sprawozdania merytorycznego Hufca z działalności pożytku publicznego za 2013 rok.
W dziale do pobrania przedkładamy Wam nowy zaktualizowany druk sprawozdania, utworzony na podstawie sprawozdania składanego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Sprawozdanie to należy uzupełnić, a następnie przesłać tylko i wyłączenie w formie elektronicznej na adres e-mail: kielecka@zhp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie proszę o nieskładanie sprawozdań na dotychczas stosowanych drukach.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej
Nie złożenie sprawozdania z zachowaniem ww. terminu rozumieć będziemy jako brak realizacji/działań z zakresu pożytku publicznego w 2013 roku z wszystkimi tego skutkami.