Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Czerwiec 2014

Cichociemni 2014

2014-06-26 08:00 przez Michał Miernik

W dniach 21.06-22.06.2014 r. na terenie HOO Lubianka odbyła się gra fabularno-terenowa „Cichociemni”.

Ponad 50 uczestników którzy wzięli w niej udział miało okazje cofnąć się w czasie i przeżyć żywą lekcję historii znajdując się w realiach okupowanej Polski.

W zależności od wieku uczestnicy wcielili się w zrzuconych do kraju polskich żołnierzy – Cichociemnych lub członków Szarych Szeregów.

Poruszali się po fikcyjnym mieście z własną infrastrukturą w postaci domów, kawiarni oraz niemieckich koszar.

WIĘCEJ...

Częstochowska Akcja Szkoleniowa

2014-06-24 12:42 przez Michał Miernik

Druhny i Druhowie!

Jeśli chcecie przeżyć harcerską przygodę i podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje to zapraszamy do udziału w Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej - CZAS 2014.

W tym roku organizujemy kursy przewodnikowski, drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych, podharcmistrzowski, namiestników, kadry kształcącej, komendantów szczepów, komendantów hufców, warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca! - Formularz zgłoszeniowy CZAS 2014

Więcej szczegółów na stronie czas.czestochowa.zhp.pl

ZAPRASZAMY!

Po trzecim zebraniu Rady Naczelnej

2014-06-02 11:12 przez Michał Miernik

Tym razem spotkaliśmy się w naszym harcerskim ośrodku na Głodówce. Wielu miało daleko, ale trudy dojazdu i konieczność wzięcia urlopu z pracy zostały wynagrodzone – pogoda i widok na panoramę Tatr radowały nasze serca. Ci którzy dojechali w piątek najwcześniej mieli okazję na wspólny spacer na Gęsią Szyję. To był dobry wstęp do dyskusji na temat poszczególnych uchwał Rady. W sobotni wieczór znaleźliśmy czas na śpiew przy ognisku. Czuliśmy wspólnotę i radość ze wspólnej pracy nawet, jeśli nie zawsze zgadzaliśmy się we wszystkich omawianych kwestiach merytorycznych.

 

Jaki ZHP w Statucie?

Rada Naczelna podczas swoich zebrań piątkowe wieczory poświęca na dyskusje około statutowe. Chcemy odpowiedzialnie wypracowywać najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Dyskutujemy zarówno o wyborze koncepcji ogólnej, określeniu filarów tworzenia statutu jak i szczegółowych rozwiązaniach. Tym razem wyszliśmy od jednego z wątków rozpoczętych na poprzedniej Radzie: czy decyzje we władzach ZHP powinny być podejmowane kolegialnie czy wodzowsko. Pracując w czterech zespołach doszliśmy do podobnych wniosków - ze względu  na rolę ruchu i wspólnoty w harcerstwie oraz dobrowolność przynależności należy najważniejsze decyzje podejmować kolegialnie, zespołem. W ten sposób zapewniamy sobie nie tylko mniejsze ryzyko popełnienia błędów ale również to, że wypracowywane wspólnie rozwiązania gwarantują ich skuteczniejsze wdrożenie. Każdy z zespołów opracował też konkretne rozwiązania statutowe będące konsekwencją obranej koncepcji zarządzania. W wakacje część członków Rady spotka się na biwaku, podczas którego doprecyzujemy nasze propozycje. Następna kierunkowa dyskusja całej Rady odbędzie się podczas październikowego spotkania. Zachęcamy inne zespoły instruktorskie do podjęcia już teraz dyskusji o koncepcji działania Związku. Pamiętajmy, że zespół statutowy zbiera propozycje do końca listopada.

 

Jakie są najważniejsze problemy wychowawcze?

To była niezwykle ważna i trudna dyskusja. Zgodnie z decyzją ostatniego Zjazdu Rada Naczelna ma wskazywać z rocznym wyprzedzeniem problemy wychowawcze, do których Główna Kwatera ma opracować propozycje programowe. W wyniku analiz i dyskusji uznaliśmy, że niezwykle istotnym problemem jest bierność młodego pokolenia wobec swojego życia jak i otoczenia oraz brak rzetelności i odpowiedzialności za podejmowane działania. Brak zaangażowania, coraz częściej potwierdzany zarówno w badaniach jak i w mediach, jest wyzwaniem, z którym jako harcerstwo nie tylko powinniśmy się zmierzyć, ale i mamy dużą szansę być skuteczni. Bierność i roszczeniową postawę trzeba zastępować aktywnością, gotowością do określania i podejmowania wyzwań. Zintensyfikowanie działań w tym zakresie, poprawienie ich skuteczności przyniesie wymierne korzyści nie tylko młodym ludziom ale i całemu społeczeństwu. To wymaga patrzenia dalej i szerzej. Jako harcerstwo mamy narzędzia do kształtowania tej aktywności i samodzielności. Ogromne szanse dają tu aktywne formy pracy, system zastępowy czy podejmowanie instruktorskiej służby. Ważne, byśmy wszyscy uznali przeciwdziałanie temu problemowi za priorytetowe, by znalazł prawdziwe odzwierciedlenie w programach drużyn.

 

Strategii Rozwoju dodajmy rozpędu!

Strategię Rozwoju ZHP realizujemy od roku 2012. Zjazd w swojej uchwale w grudniu 2011 roku zobowiązał Radę Naczelną i Główną Kwaterę ZHP do systematycznej ewaluacji postępów wdrażania i realizowania obowiązującej Strategii. W kolejnych latach część chorągwi i hufców wdrażała swoje plany operacyjne, których celem była realizacja Strategii w swoich środowiskach. Plany te podlegały ewaluacji. Zgodnie z uchwałą Zjazdu powinniśmy jednak realizować Strategię w sposób spójny dla całego ZHP i badać postępy tego działania. Dlatego też Rada Naczelna wraz z Główną Kwaterą rozpoczęła na tym zebraniu opracowywanie pytań ewaluacyjnych, które będą mierzyć postęp całej organizacji w zakresie określonych w strategii pomiarów osiągnięcia celu. Te same aspekty wdrożenia wspólnie sprawdzimy we wszystkich komendach i w drużynach. Zobaczymy, co zmieniło się w ciągu roku w zakresie średnich wyników dla całej organizacji, a każda komenda będzie mogła na tym tle przeanalizować swój wynik i określić, w czym wspomóc komendy niższego szczebla. Pozwoli nam to na pisanie lepszych, bo skutecznych planów operacyjnych. Będziemy mieli też okazję zobaczyć, jakie działania w skali organizacji przynoszą wymiernie najlepsze efekty i rozpowszechnimy je w środowisku instruktorskim. Tym razem większy nacisk położymy nie na to, czy jakieś działanie z planu się odbyło, ale na to, czy przyniosło pozytywną zmianę. Ewaluacja ma wspierać pisanie dobrych planów, a temu z kolei powinny wspomóc planowane w tym zakresie szkolenia. Uchwała RN podkreśla tu rolę wsparcia komend przez komendy wyższego szczebla – zasadę określoną w Strategii i powszechnie uznaną za element kultury organizacyjnej. Aby nie mnożyć narzędzi analizy, ewaluacja będzie przeprowadzana corocznie poprzez istniejące narzędzia takie, jak ewidencja czy Arkusz Analizy Hufca.

 

Specjalnie o specjalnościach.

To kolejna, wywołana decyzją ostatniego Zjazdu, ważna dyskusja na Radzie. Jej podjęcie poprzedzone było spotkaniami komisji z instruktorami drużyn specjalnościowych. Uchwała definiuje wychowanie poprzez harcerskie specjalności, określa czym jest program specjalnościowy i podstawowe warunki działania jednostek i zespołów specjalnościowych.  Można w niej znaleźć zobowiązania dla Głównej Kwatery w zakresie regulaminów i szkoleń specjalnościowych.

 

Rozpatrzenie prośby Chorągwi Kujawsko-pomorskiej.

Do Rady wpłyną wniosek komendantki i skarbnika Chorągwi Kujawsko –Pomorskiej o zgodę na indywidualne przesunięcie terminu Zjazdu Chorągwi. Otrzymane uzasadnienie wniosku wymieniało prowadzone przez Chorągiew inwestycje dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Na prośbę RN podczas zebrania skarbnik chorągwi dh. hm. Jerzy Gębara przedstawił szersze uzasadnienie. Mimo wyrażonego przez Radę uznania dla skali prowadzonych inwestycji, argumenty przedstawione przez dh. skarbnika nie przekonały większości członków Rady do podjęcia decyzji o indywidualnej zmianie terminu zjazdu.

 

Ewaluacja wdrażania systemu pracy z kadrą przełożona do grudnia.

W 2010 Rada Naczelna przyjęła System pracy z kadrą. Na mocy tej uchwały GK ZHP została zobowiązana do wdrożenia system i do ewaluacji tego wdrażania minimum raz na cztery lata. Komisja ds. pracy z kadrą rozpoczęła rozmowy na temat tej ewaluacji. Na wniosek Głównej Kwatery ZHP Rada Naczelna podjęła decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2014 r terminu przedstawienia Radzie sprawozdania z wyników ewaluacji wdrożenia Systemu pracy z kadrą.

 

Czuwaj!
hm. Jolanta Kreczmańska
wiceprzewodnicząca ZHP

56 Harcerski Rajd Świętokrzyski

2014-06-02 07:50 przez Michał Miernik

Dwudniowym zlotem w Nowej Słupi na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego zakończył się 56 Harcerski Rajd Świętokrzyski.
W dniach 29 maja - 1 czerwca na 6 trasach rajdowych po Górach Świętokrzyskich wędrowało ponad 610 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów.

  
Hasło tegorocznego rajdu brzmiało: “…puszcza jest niczyja, nie moja, nie twoja jeno boża , święta…”. Miało ono na celu przybliżenie postaci bohatera Kieleckiej Chorągwi ZHP Stefana Żeromskiego, pokazanie regionu świętokrzyskiego, oraz tego, że to właśnie tu warto przyjeżdżać, do pięknej krainy – serdecznej, życzliwej, gościnnej, godnej swych ojców – ziemi świętokrzyskiej.
Patrole rajdowe wykonywały też 2 zdania przedrajdowe: sadzenia i sprzątanie lasu w swojej miejscowości oraz umieszczenie zdjęcia z dowolnym cytatem z powieści Stefana Żeromskiego w charakterystycznym miejscu swojej miejscowości. Były to zadania punktowane ilością polubień na portalach społecznościowych.

  
W sobotę wszyscy uczestnicy Rajdu spotkali sie na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi gdzie odbyła sie prezentacja wszystkich tras, przeplatana piosenkami naszego harcerskiego zespołu „Lubianka Gondoliers”. Można też było skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, trampoliny, dmuchanych piłkarzyków , zajęć z pierwszej pomocy oraz poczuć się jak partyzant z czasów II wojny światowej. Ze swoimi stoiskami prezentowało sie tez Centrum Kulturowo-Archeologiczne pokazując młodym ludziom zwyczaje i zajęcia Prasłowian .

  
Na koncercie prowadzonym przez dwie urocze „czarownice”: Z-ce komendanta Rajdu – phm. Ilonę Traczyk i Komendantkę Hufca ZHP Starachowice – hm. Małgorzatę Ślaską wszyscy wspaniale się bawili do późnej nocy, przy wspaniałej tego dnia pogodzie. Razem z harcerzami bawił się poseł na sejm RP i Przewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej hm. Lucjan Pietrzczyk, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Druh Grzegorz Świercz, członkowie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP oraz wieloletni przyjaciele naszego rajdu m.in: hm. Adam Massalski, hm. Grzegorz Niestój, hm. Leszek Osterczy .

  
W niedziele odbył się uroczysty apel zlotowy. Wręczono na nim odznaczenia: odznakę „Zasłużony dla Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich”, którą otrzymali: pwd. Karolina Bilska , Martyna Stepień z 82 DH „Kubuś” z Lubieni, oraz phm. Paweł Sołtyk z Mszczonowa.

  
Statuetki „Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich” powędrowały do Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  
Wręczono także nagrody dla najlepszych patroli rajdowych na poszczególnych trasach:

  • Puchar Naczelniczki ZHP na trasie I otrzymał patrol 18 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Klemensa „Klimka” Bachledy
  • Puchar Przewodniczącego ZHP na trasie III otrzymał patrol Gromady Zuchowej „Świętokrzyskie Skrzaty ” z Chybic
  • Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na trasie IV otrzymał łączony patrol „Czarne Wędro” z 8 Kieleckiej Drużyny Harcerek i 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy „Czarna Ósemka”
  • Puchar Wojewody Świętokrzyskiej na trasie V otrzymał patrol reprezentujący 75 Łódzka Drużynę Harcerską „Czarny Koń”
  • Puchar Starosty Starachowickiego na trasie VI otrzymał patrol Harcerskiego Kręgu Seniorów ”Łysica – Kamienna” ze Skarżyska
  • Puchar Prezydenta Starachowic na trasie VII otrzymał patrol „Noł lajfy” ze Środowiskowego Szczepu „Jedynka” z Nowej Dęby
  • Puchar „Jędrusiowy” otrzymała 2 Drużyna Harcerska im. Mariana Langiewicza ze Starachowic.

 

Na apelu kończącym rajd były obecne władze parlamentarne w osobie posła na Sejm RP i przewodniczącego Rady Kieleckiej Chorągwi ZHP hm. Lucjana Pietrzczyka, harcerskie z członkinią Głównej Kwatery ZHP druhną hm. Emilią Kulczyk- Prus oraz członkiem Rady Naczelnej druhem hm. Piotrem Wychowańcem i członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej Głównej Kwatery ZHP hm. Maciejem Wlazło.

  
Obecni byli także członkowie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP pod dowództwem komendanta hm. Dariusza Bińczaka. Wśród przybyłych gości byli:
Starosta Starachowicki Pan Andrzej Matynia z członkiem zarządu Panem Markiem Pawłowskim oraz dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu i radną miejską Druhną Jadwigą Maciejczak . Wójt Gminy Nowa Słupia Pan Wiesław Jerzy Gałka oraz Dyrektor GOK w Rudkach Pan Piotr Sepioło.
Przybyli także Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich, honorowy komendant I Trasy HRŚ druh hm. Adam Massalski oraz senior starachowickiego harcerstwa założyciel Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i pierwszy jego komendant hm. Stefan Derlatka, oraz niezmordowany partyzant z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” druh Jan Gałuszka ”Mizerny”, oraz zaprzyjaźnieni z naszym Rajdem obecni i byli instruktorzy Chorągwi Kieleckiej i Hufca ZHP Starachowice.
Komenda 56 HRŚ oraz Komenda Hufca Starachowice dziękują wszystkim uczestnikom, środowiskom harcerskim, instruktorom za udział w Rajdzie i wspólną zabawę. Dziękujemy wszystkich sponsorom i współorganizatorom zlotu i rajdu: Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, Gminie Nowa Słupia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rudkach, Centrum Kulturowo-Archeologicznemu w Nowej Słupi, Kieleckiej Chorągwi ZHP, Starachowickiemu Centrum Kultury , Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, Spółdzielni Socjalnej „Tropem Przygody”, Łódzkiej Grupie Rekonstrukcyjnej „Odwet”, 38 Starachowickiej Drużynie Harcerskiej im. E. Plater, Harcerskiej Grupie Ratowniczej Starachowice, Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego Starachowice, oraz całej obsłudze zlotu i rajdu.

  
Dziękujemy również: druhnie hm. Małgorzacie Sinicy, druhowi hm. Dariuszowi Supłowi , Panu Adamowi Jarubasowi, Pani Bożentynie Pałka-Koruba, druhnie Małgorzacie Muzoł , Panu Andrzejowi Matyni, Panu Sylwestrowi Kwietniowi, Panu Piotrowi Szafrańcowi, Panu Jackowi Kowalczykowi oraz TVP 3, Harcerskim Kronikom Filmowym i firmie dk.art cinematography za objęcie patronatem tras rajdowych.

  
Do zobaczenia za rok na trasach 57 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

 

phm. Paweł Szypulski

Komenda Hufca ZHP Starachowice