Stanowisko Komisji Rewizyjnej Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej z dnia 21 marca 2011 r.

Dotyczy: sprzedaży naniesień budowlanych /obiektów i urządzeń/ na rzecz Miasta i Gminy Końskie znajdujących się na terenie Ośrodka ZHP Chorągwi Kieleckiej
w Sielpi przy ul. Spacerowej 21.
 

 W związku z wnioskiem Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 15 marca 2011 r., w sprawie wyrażenia stanowiska/opinii ws. sprzedaży naniesień budowlanych Ośrodka ZHP w Sielpi, Komisja Rewizyjna ZHP Chorągwi Kieleckiej przedstawia swoje stanowisko: Komisja Rewizyjna ZHP Chorągwi Kieleckiej szczegółowo i wnikliwej analizie poddała sytuację ekonomiczno – prawną ośrodka harcerskiego. Komisja stwierdziła że:

 

1) Ośrodek ZHP znajduje się na działkach stanowiących własność Miasta i Gminy Końskie. Są to działki o numerach ewidencyjnych: 70/33, 73/17, 73/21, 83/9, 72/4, 72/7, 75/2, 73/16. Komenda ZHP otrzymywała wezwania z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi /zarządca/ do opuszczenia ww. nieruchomości oraz zapłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Komenda wywiązała się jedynie z płatności natomiast nie opuściła ww. nieruchomości.

 

2) Budynki i budowle oraz urządzenia infrastruktury celem doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych, których w opinii Komisji Rewizyjnej Komenda ZHP Chorągwi 

Kieleckiej nie jest w stanie ponieść. Potwierdzeniem tego są wydane dotychczas opinie i przedstawiane stanowiska przez przedstawicieli:

- Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich,

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Końskich,

- Państwowej Straży Pożarnej

 

Budynki mieszkalne, pawilony oraz pomieszczenia stołówki i kuchni wymagają: 

- usunięcia płyt azbestowych stanowiących elewację pawilonu /A,B,C/, wymianę stolarki okiennej,

- przebudowy ściany nośnej POM. stołówki oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaż i wykonanie nowych instalacji odgromowych pawilonów oraz kuchni,

- wymianę glazury i terakoty w części kuchennej,

- naprawę i wymianę większości instalacji grzewczej która jest uszkodzona od 2005 roku.

Jest to tylko część z prac które w naszej opinii musiałyby być wykonane celem  
dopuszczenia ośrodka do organizacji i przeprowadzenia na jego terenie
wypoczynku dzieci i młodzieży.  

 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie wniosek Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej dotyczący sprzedaży praw do naniesień budowlanych Ośrodka ZHP w Sielpi z zachowaniem zasad:

1. Środki ze sprzedaży, winny zostać przeznaczone na regulację zobowiązań wobec:

- GK ZHP /składki i inne rozliczenia/ - 123.796,10 zł,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

- spłatę i rozwiązanie umowy na kredyt odnawialny w rachunku bieżącym ustanowiony dla ZHP Chorągwi Kieleckiej – 71.450,00 zł.

2. Ewentualna pozostała kwota powinna zostać przeznaczona na rozbudowę Ośrodka ZHP Chorągwi Kieleckiej w Kielcach Białogonie – budowa siedziby Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej przy DH Białogon.

 

Przewodniczący

  Komisji Rewizyjnej 

ZHP Chorągwi Kieleckiej

hm. Jerzy Kurek