Druhny i druhowie! Szanowni Państwo!

             Harcerski Ośrodek Doskonalenia Instruktorów jest placówką doskonalenia instruktorów i nauczycieli działającą od 2003 roku pod nadzorem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na terenie całego kraju. Oferta placówki jest związana nie tylko z doskonaleniem instruktorów harcerskich, ale przede wszystkim z dokształcaniem zawodowym nauczycieli, młodzieży, innych pracowników oświaty oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności. Wysoką jakość szkoleń gwarantuje współpracująca z HODI kadra dydaktyczna rekrutująca się spośród pracowników naukowych, instruktorów z Odznaką Kadry Kształcącej nie tylko z Chorągwi Kieleckiej, ale ekspertów 

w danych dziedzinach z całej Polski, doradców metodycznych, edukatorów i wybitnych nauczycieli.

            Zachęcam do korzystania z oferty HODI. Jesteśmy placówką otwartą na wszelkie propozycje form doskonalenia. Gwarantujemy solidność, dbałość o merytoryczną jakość kursów i warsztatów, konkurencyjne ceny, profesjonalizm i stałe aktualizowanie oferty wynikające z dynamiki zmian zachodzących we współczesnym świecie, a szczególnie
w sferze oświaty. Poniżej przedstawiam ofertę doskonalenia i zapraszam do współpracy.

 

Dyrektor HODI
hm. Agnieszka MAŃKO

OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁANIA PLACÓWKI

 1. Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców.
 2. Wspieranie rozwoju harcerskiej kadry instruktorskiej.
 3. Prowadzenie doskonalenia innych osób w formach pozaszkolnych.
 4. Dokształcanie nauczycieli oraz innych osób i nadawanie im kwalifikacji po uzyskaniu odrębnej zgody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 5. Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację zadań statutowych.
 6. Szkolenia Rad Pedagogicznych.
 7. Organizacja kursów przygotowujących do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
  i maturalnego.

ZASADY REALIZACJI FORM DOSKONALENIA

 1. Formy doskonalenia realizujemy w siedzibie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP, jak również w siedzibach komend hufców i innych miejscach dogodnych dla uczestników.
 2. O terminach rozpoczęcia zajęć informujemy na stronie internetowej i powiadamiamy osoby, które zgłosiły się na daną formę doskonalenia.
 3. Istnieje możliwość negocjacji w zakresie rozwiązań finansowych i godzin realizacji.
 4. Organizujemy formy doskonalenia uwzględniające potrzeby zgłaszających się środowisk w zakresie treści i formy.

PROPONOWANE FORMY DOSKONALENIA

Lp. Nazwa kursu Cel kursu

Czas trwania

(w godz.)

Koszt kursu

(w zł od osoby,

brutto)

1. Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 36 90,00
2. Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika placówki wypoczynku dzieci
i młodzieży
10 70,00
3. Kurs kierowników wycieczek szkolnych Przygotowanie do zadań związanych
z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży
15 70,00
4. Awans zawodowy nauczyciela Zapoznanie z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz nabycie umiejętności opracowania planu
i dokumentowania rozwoju zawodowego nauczyciela na każdy stopień awansu.
12 80,00
5. Tworzenie programów szkolnych Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia, realizacji programów i planów dydaktycznych 24 120,00
6. Aktywizujące metody nauczania Zapoznanie z aktywizującymi metodami nauczania, nabycie umiejętności stosowania i doboru
odpowiednich metod pracy.
30 150,00
7. Jak prawidłowo sporządzać budżet w celu pozyskania funduszy? Nabycie umiejętności sporządzania budżetu w różnego rodzaju wnioskach 8 150,00
8. Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu jakości pracy szkoły Zdobycie umiejętności interpretacji, analizy ilościowej i jakościowej wyników sprawdzianów i egzaminów. 12 60,00
9. Zastosowanie metody projektów
w pracy szkolnej
Nabycie umiejętności stosowania metody projektów 8 50,00
10. Drama na zajęciach dydaktycznych
i wychowawczych
Nabycie umiejętności pracy metodą dramy 16 80,00
11. Ciekawe godziny wychowawcze Przygotowanie nauczycieli do tworzenia   konspektów ciekawych godzin wychowawczych 18 100,00
12. Budowanie lokalnych programów wychowawczych Nabycie umiejętności tworzenia lokalnego programu wychowawczego 20 150,00
13. Przygotowanie do pracy z drużyną harcerską Nabycie umiejętności tworzenia prowadzenia drużyny harcerskiej i gromady zuchowej 30 150,00
14. Jak zorganizować ciekawe zajęcia pozalekcyjne? Przygotowanie do organizowania ciekawych zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby uczniów i placówki wychowawczej 8 60,00
15. Diagnoza i stymulacja dzieci o zaburzonym rozwoju Kurs adresowany jest do psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych oraz nauczycieli klas integracyjnych, pracujących
z dziećmi upośledzonymi umysłowo,
z dziecięcym porażeniem mózgowym,
z cechami autystycznymi, z opóźnieniem
w rozwoju, z parcjalnymi Celem kursu jest zapoznanie się z Profilem Psychoedukacyjnym Schöplera, doskonalenie umiejętności tworzenia indywidualnych programów psychoedukacyjnych z wykorzystaniem PEP-R
10 150,00
16. Komunikacja osób z trudnościami w porozumiewaniu się

Kurs przeznaczony dla nauczycieli przedszkoli, szkół specjalnych i integracyjnych, logopedów, rodziców oraz opiekunów dzieci
z trudnościami w porozumiewaniu się.
Głównym celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:

- dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości komunikacyjnych osób z trudnościami
w porozumiewaniu się;

- konstruowania indywidualnego programu terapeutyczno-edukacyjnego;

- przygotowywania pomocy komunikacyjnych, m.in. folderu osobistego, tematycznych tablic komunikacyjnych

10 150,00
17. Diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami rozwoju
(min. upośledzenie umysłowe, autyzm i in.)

Szkolenie przeznaczone dla pedagogów, pedagogów specjalnych oraz nauczycieli klas integracyjnych, pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo, z cechami autystycznymi, z opóźnieniem w rozwoju,
z parcjalnymi deficytami rozwoju.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnozowania umiejętności funkcjonalnych
i konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych oraz zapoznanie się
z metodami pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Ponadto:

- klasyfikacja zaburzeń wg DSM IV, ICD-10,

- diagnoza umiejętności funkcjonalnych
na podstawie wywiadu i obserwacji,

- przygotowanie dziecka do edukacji,

- metody komunikacji alternatywnej (piktogramy, symbole i in.),

- przegląd metod edukacyjnych,

- metoda TECCH,

- terapia behawioralna wg I. Lovaasa.
16 220,00
18. Ochrona danych osobowych Zapoznanie z wymaganiami prawnymi
w zakresie ochrony danych osobowych. Wzięcie udziału w szkoleniu pozwala swobodnie poruszać się po zapisach
ustawy i rozporządzeniu
4 100,00
19. Pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych Głównym celem stawianym przed zadaniem jest poznanie ogólnej charakterystyki instytucji NGO i pożytku publicznego oraz ogólnej charakterystyki pozyskiwania środków, wśród osób zajmujących się lub chcących się zająć pozyskiwaniem dla nich środków. Uczestnicy w dostępnej formie poznają podstawowe zasady działania instytucji pozarządowych oraz listę źródeł finansowania tego typu instytucji. 6 150,00
20. Pierwsza pomocy przedmedyczna Prowadzimy zarówno pełne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób indywidualnych oraz zakładów pracy, instytucji i firm, jak i krótkie, wstępne kursy uświadamiające. Szkolenia mogą obejmować pełny zakres niesienia pierwszej pomocy, wraz z ćwiczeniami praktycznymi,
z wykorzystaniem profesjonalnych prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych, zakończone egzaminem i certyfikatem,
ale mogą także być ustalane indywidualnie
i przeprowadzane zgodnie z wytycznymi klienta. Krótkie kursy uświadamiające zwykle prowadzone są w zakresie wyznaczonym
i ustalonym z klientem, opcjonalnie mogą zawierać certyfikaty lub zaświadczenia dla uczestników.

4

 

8

70,00

 

100,00 

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji kosztów.