tl_files/swietlice/logosy-swietlice.png

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji świadczących usługi wsparcia rodziny dla osób uprawnionych, a nie korzystających z istniejących form.

W ramach Projektu na terenie powiatów buskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego i w Kielcach powstanie 49 świetlic podwórkowych obsługiwanych przez 9 Centrów Świetlic Podwórkowych. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 590 dzieci w wieku 6 -16 lat z woj. świętokrzyskiego, spełniających przynajmniej jeden z warunków wymienionych w art. 7 ust. „O pomocy społecznej”, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnień lub niewydolności wychowawczej rodziny, oraz 60 rodziców działając na podstawie norm ust. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stworzą dogodne warunki do poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży wspierając jednocześnie więzi rodzinne uczestników projektu.

Zajęcia prowadzone w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w odformalizowanej strukturze 10-15 osobowych grup przez stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości, ekspresji artystycznej i umiejętności społecznych, będą stanowiły istotny czynnik niwelujący negatywne skutki patologii środowiskowych.

tl_files/swietlice/mapka-swietlice.png

Planowane efekty projektu

Planowanym efektem projektu będzie wparcie 670 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

 

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 4 016 728,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 3 173 176,52 zł

Rekrutacja uczestników

W celu zapisania się do Świetlicy prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

tel. 41 344 65 55

tl_files/swietlice/logosy-swietlice.png