Rada Chorągwi

 1. Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym przez Statut ZHP.
 2. Rada chorągwi liczy 7–11 osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Rada chorągwi:
  1. ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
  2. przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
  3. ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
  4. zatwierdza budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,
  5. rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek komisji rewizyjnej chorągwi, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
  6. decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
  7. decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi.
 4. W przypadku nieudzielenia absolutorium co najmniej jednemu z członków komendy chorągwi, rada chorągwi może zwołać zjazd nadzwyczajny chorągwi.
 5. Rada chorągwi spotyka się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Radę chorągwi może zwołać także komisja rewizyjna chorągwi z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków rady lub 1/3 komend hufców.
 6. W obradach rady chorągwi z głosem doradczym uczestniczą członkowie komendy chorągwi, przedstawiciele komisji rewizyjnej chorągwi oraz sądu harcerskiego chorągwi.