Sąd Harcerski

  1. Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, starszyznę, instruktorów i kadrę z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.
  2. Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy starszyzny, instruktorów i kadry z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa  przez starszyznę, instruktorów i kadrę.
  3. Sąd harcerski chorągwi liczy co najmniej 9 członków.